Stress eller angst?

stress eller angst, har jeg stress eller angst

Stress og angst hænger snævert sammen, og det kan være svært at skelne angst og stress fra hinanden. Symptomerne er for en stor dels vedkommende de samme, fordi ved både stress og angst aktiveres den instinktive kamp, flugt og eller frys respons i nervesystemet.

Denne respons bliver også kaldt ”Stressresponsen” er den kropslige respons vi mærker når vi akut oplever at der er fare på færd.

Angst og stress i tal

Angst i tal

Ifølge Psykiatrifonden 2018 er angst er den mest almindelige psykiske lidelse i Danmark med ca. 400.000 mennesker der lider af angst.

Der er usikkerhed om hvor udbredt angsttilstande er, men alle undersøgelser tyder på at forekomsten er høj. En stor undersøgelse blandt en række europæiske lande konkluderer at omkring 12 % af befolkningen i løbet af et år har en angsttilstand. En norsk undersøgelse viser tal helt oppe på næsten 20%.

De fleste angsttilstande ses i langt højere grad hos kvinder end mænd. Der er også mange der har flere former for angst, eller angst og depression samtidig (Sundhedsstyrelsen 2007)

Stress i tal

WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Ifølge Stressforeningen er der:

 • Hver dag er 35.000 danskere som er sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer.
 • 430.000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag. Heraf lider 250.000 – 300.000 danskere af alvorlig stress

Angst som akut frygtreaktion

Angst er biologisk set en akut frygtreaktion, hvor kroppens reaktion og symptomer er de samme som ved stress. Normalt går det over når faren er overstået, og nervesystemet finder sin naturlige balance.

Kroppen reagerer instinktivt og automatisk med stressresponsen ellers ville vi ikke overleve hverken som art eller som individer.

Biologisk set er stress og angst forårsaget af den samme stressrespons, og symptomerne ligner derfor hinanden til forveksling. Det kan derfor være svært at kende forskel.

De fælles symptomer på stress og angst

Fysiske stresssymptomer

Typiske fysiske symptomer på stress er:

 • Uro i kroppen
 • Hjertebanken
 • Overfladisk vejrtrækning
 • Smerter i brystet
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Tendens til svedige håndflader

Fysiske angstsymptomer

Typiske fysiske symptomer på angst er:

 • Indre uro
 • Hjertebanken
 • Overfladisk vejrtrækning
 • Muskelspændinger
 • Kvalme
 • Ørhed
 • Sveden

Angst og overlevelse

Angst er således en naturlig biologisk frygt – reaktion på en oplevet fare. Den sikrer at vi overlever individuelt og som art ved at vi er i stand til at reagere hurtigt og instinktivt når vi føler os truede.

Den imaginære sabeltiger

Hos mennesker der lider af angst, er angstreaktionen imidlertid ude af proportion med den reelle fare. Selve oplevelsen af angst er dog den samme som hvis faren aktuelt er tilstede og sabeltigeren står klar til angreb.

Det som kroppen opfatter som en fare kan være tanker om fremtiden, om samtale med chefen og bekymringer om ens nærmeste osv. Kroppen reagerer instinktiv på samme måde, og symptomerne er de samme, som hvis der er en virkelig og reel fare på færd.

Forskel på stress og angst

Der er dog væsentlige forskelle. Kernen i alvorlig stress er ofte en belastningsreaktion fordi ændringer, trusler og krav fra omgivelserne udfordrer eller overstiger vores evne til at tilpasse os.

Denne proces kan have udviklet sig over et stykke tid. Og der kan være – men er ikke nødvendigvis – angst forbundet med stress.

Stress som belastningsreaktion

Stress hænger ofte sammen med svære belastninger i arbejdslivet eller/og familielivet, der udløser akutte belastningsreaktioner.

Stress kan også være forårsaget af forhold der ændrer sig i livet og som medfører en tilpasningsreaktion, f.eks. tab af arbejde og sygdom i familien.

Endelig kan stress også være forbundet med udviklingstraumer eller traumatiske oplevelser tidligere i livet.

Når stress opdages og behandles, ophøre symptomerne – og derfor er stress ikke en permanent tilstand. Om end hvis stress ikke opdages og behandles i tide – kan det blive en langvarig tilstand.

Symptomer ved langvarig stress

Ved langvarig stress kan der opstå en række fysiske symptomer som normalt ikke optræder ved angstlidelser som f.eks:

 • Fysisk og psykisk udmattelse og kollaps
 • Problemer med hukommelse
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Blackout
 • Hjerteanfald
 • Hormonelle forstyrrelser hos kvinder
 • Funktionelle sygdomme

Læs mere om stress symptomer

Angst skaber ubalance

Angst er imidlertid ofte vedvarende – og således skaber angst en vedvarende ubalance i nervesystemet. Og typisk har angsten ikke én bestemt og konkret årsag.

De der har angst vil derfor kunne opleve det som om at angsten altid har været der. Med reference til Rainer Werner Fassbinders filmsucces kan man sige, at ”angsten æder sjæle op”. Her i den betydning at tilstanden af uro, bekymringer og anspændthed bliver en automatisk måde at tænke, føle og agere ud fra.

De kropslige symptomer på angst som f.eks. hjertebanken, sveden, trykken for brystet og søvnproblemer forårsages af det autonome nervesystem, hvilket betyder at de er uden for viljens kontrol.

Angsttilstande er ofte forbundet med en betydelig grad af subjektiv lidelse, nedsat livskvalitet og nedsat social funktionsevne (Sundhedsstyrelsen, 2007), og det derfor vigtigt at behandle.

I behandling af angst – og af stress, hvor det autonome nervesystem også er på spil – er det derfor nødvendigt at arbejde med at skabe balance i nervesystemet via f.eks indre balance meditation

Panikangst – hvad er det?

Panikangst opleves som korte, men meget intense angstanfald. Anfaldene er både meget voldsomme og ubehagelige. Der er derfor risiko for at udvikle frygt for at få nye anfald, hvilket kan virke hæmmende på livsudfoldelsen.

Der er mere end dobbelt så mange kvinder som mænd der som leder af panikangst.

Panikangst kommer pludseligt, og ofte kan man ikke identificere en konkret årsag. Angstfaldene er voldsomme og fysiske, og mange tror derfor at der er noget fysisk galt, som f.eks en hjertesygdom, når de oplever det for første gang.

Symptomer på panikangst

Symptomer på en panikangst anfald er, at hjertet hamrer alt for hurtigt, svimmelhed og åndedrætsbesvær. Man ryster og skiftevis sveder eller fryser, og der kan opstå frygt for at dø. Et anfald går hurtigt over – som regel i løbet af få minutter.

Generaliseret angst – hvad er det?

I modsætning til panikangst er generaliseret angst en vedvarende følelse af uro eller ængstelse som ikke er rettet mod noget specifikt, og uden nogen konkret ydre årsag.

Derfor er det en tilstand af altid at skulle være på vagt overfor potentielle farer – som skaber en belastning af nervesystemet. Angsten kommer til udtryk ved bekymringer om snart det ene og snart det andet. Generaliseret angst er derfor også tidligere kendt som bekymringsangst.

Med denne form for angst følger ofte et stort behov for kontrol, og det kan derfor være svært at håndtere ting der ikke er planlagt eller er afklaret.

Generaliseret angst kan I værste medføre nedsat koncentrationsevne, manglende nærvær og fokus, hvilket kan gå ud over familie- og arbejdsliv.

Symptomer på generaliseret angst

De typiske symptomer er nervøsitet, sveden, hjertebanken, svimmelhed, uro i maven anspændthed, muskelspændinger og søvnbesvær.

Mange med generaliseret angst kan ikke genkende symptomerne på angst, da de lever med det i hverdagen og forstår dem som en del af deres personlighed.

Langvarig stress og angst

Ved angst og langvarig stress er den naturlige regulering af nervesystemet sat ud af kraft. Derfor forsvinder stresssymptomerne ikke.

Man kan sige at nervesystemet er blevet traumatiseret – og det skal have hjælp til at reetablere sin naturlige evne til at skabe balance mellem det sympatiske og det parasympatiske nervesystem.

De følelsesmæssige symptomer på alvorlig stress og angst er nedtrykthed, mistillid, tankemylder, bekymringer og en generel angst for fremtiden.

Komplekst – når det kobler sig sammen

Alvorlig stress, hvor en række ydre og indre stressfaktorer over tid udgør en belastning for kroppen fysisk og psykisk kan resultere i et angst. Således er der skabt en ond cirkel – stress medfører angst, og angst medfører stress.

Rationalisering

Ved en langvarig stress belastning mindskes hjernens naturlige forsvarsmekanisme i form af evnen til rationalisering. Rationalisering er vores normale evne til at tænke over – og forholde os logisk og rationelt til der sker og det vi tænker, føler og sanser.

Når denne evne til at rationalisere svækkes, overvældes vi af følelser af bekymringer, usikkerhed og angst.

Angst kan således blive til en væsentlig del af stresstilstanden. Når stressen er klinget af, kan angsten desværre stadig være på spil. Det kan derfor være angstprovokerende at starte nyt arbejde eller møde på arbejde efter en stress sygemelding.

Usikkerheden medfører at kroppen biologisk set er i konstant alarmberedskab, og man er på vagt overfor hvad chefen eller kollegerne siger, tænker og gør.

Stress eller angst?

Det er vigtigt at kende forskel, fordi der er stor forskel på behandling af stress som følge af f.eks. en arbejdsmæssig overbelastning og på behandling af generaliseret angst – hvor stress er en komponent.

I behandlingen skal sættes ind på forskellige områder. Hvis det er arbejdsbetinget stress vil det at se på, hvad der kan ændres konkret i forhold til arbejdstilrettelæggelse og arbejdsmæssig belastning. Dette vil indgå som en væsentlig del af behandlingen.

Hvorimod hvis det er generaliseret angst der er det primære problem vil det være nyttigt med et terapeutisk forløb, hvor det er de ubevidste følelsesmæssige konflikter og traumer der er i centrum. 

Når angsten fylder

Når den primære lidelse er angst, er psykoterapi en god behandlingsform. Det er nødvendigt med i et terapeutisk forløb at arbejde med de dybereliggende følelsesmæssige konflikter, værdikonflikter, udviklingsmønstre og traumer.

Kropsterapi og meditation som element i behandling af stress og angst

Da det er kroppens reaktioner der forårsager symptomerne på angst og stress er det nødvendigt at supplere coaching og kognitiv samtaleterapi med kropsterapi og meditation.

Kropsterapi som retter sig imod at blive bevidst om og lære at mærke kroppens reaktioner med nysgerrighed, accept og forståelse er grundlæggende for at kunne arbejde med at genskabe nervesystemets naturlige balancer.

Meditation er træning i at være fuldt opmærksom og til stede i nuet i krop og sind bl.a. ved hjælp af åndedrættet. Samtidig hermed sker der en bevidstgørelse af reaktionsmønstre og vanetænkning.

I et stresscoaching forløb hos Lifetalent indgår meditation og metakognitiv terapi i behandlingen.

Du er velkommen til at kontakte Lifetalent og høre mere om hvordan du kan få hjælp. Book 15 min. gratis og uforpligtende telefonisk samtale eller book en videocoaching eller face to face samtale i Kgs. Lyngby.